1994:

Ongevallen en incidenten:
• 00/01/94 PH-VCM Cessna 421C Golden Eagle II Teuge Motorstoring
• 22/07/94 PH-BVT Piper PA-28-181 Archer II Teuge “Noodlanding, motorstoring”
• 20/08/94 PH-RBR Reims/Cessna F172M Skyhawk Teuge Overtrokken

Helico(n):
• Dit bedrijf had in 1994 10 werknemers en vloog met de Alouette II PH-NSW. Deze helikopter werd voor de meest uiteenlopende zaken gebruikt, zoals rondvluchten, vluchten voor speciale gelegenheden zoals b.v. televiesieprogramma’s, bruiloften, controle van gasleidingen, plaatsen van glasruiten op moeilijk bereikbare plaatsen etc.

Special Air Services:
• In 1994 jaar had dit bedrijf 50 werknemers.

Gepast afscheid:
• Op 26 januari nam de KLu en het CRC “Bandbox” afscheid van één van haar medewerkers.
• Dit gebeurde door een onderschepping van de parakist HB-CKZ door een twee-zits F-16.

2__#$!@%!#__onbekend.jpg

Henny Wiggers maakte vanuit de Cessna 206 deze foto.

Uitbreiding?:
• 14 februari: Het Apeldoornse college van B en W (CDA, D’66 en VVD) wilde voorlopig niet instemmen met uitbreiding van vliegveld Teuge. De Teuge-specialisten in de gemeenteraad waren wel voorstander van de uitbreiding. In Deventer, Zutphen en Voorst waren nog geen standpunten ingenomen.
• De gemeentebesturen van Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Voorst waren samen eigenaar van het vliegveld. De Teuge-specialisten van de Apeldoornse raad, L. Labruyere (VVD) en C.A.P. Bolhuis (CDA), waren voorstander van een privatisering, waarbij Apeldoorn aandeelhouder zou blijven van het vliegveld Dit wees op een scheiding der geesten in de CDA-fractie Wethouder F. Buijserd van ruimtelijke ordening (CDA) vond “het allemaal een beetje te snel gaan”. De plannen van het luchthavenbestuur waren “onvoldoende onderbouwd” aldus de CDA-lijsttrekker.
• In Voorst beloofde de wethouder van ruimtelijke ordening L. Holstein (PvdA) in februari een voorstel in “haar” commissie te behandelen. Inmiddels was besloten dat dit pas in maart, dus na de verkiezingen, zou gaan gebeuren. “We hebben geen college-standpunt, want er is nog geen gezamenlijk ambtelijk advies” verklaarde de PvdA-wethouder J. Bugter. Hij vond het niet bezwaarlijk dat pas na de verkiezingen in commissie en raad van Deventer over die zaak zou worden gesproken. “Praten over Teuge moet gewoon zo degelijk mogelijk gebeuren”. De gemeente Zutphen was zich ook nog aan het beraden.

Branko Jolink †:
• Op 23 januari overleed Branko Jolink, zoon van havenmeester Bernhard Jolink. Branko was de op dat moment de langst levende leukemie-patient.

Tentoonstelling 30 jaar luchtfotografie:
• Van 1 t/m ? februari werd er in het pand van Slagboom & Peeters een tentoonstelling gehouden.

Fiat:
• Deventer heeft haar fiat gegeven voor uitbreiding van vliegveld Teuge. De drie collegepartijen lieten zich in de commissie ruimtelijke ordening en economische ontwikkeling positief uit over de voorstellen voor de toekomstige infrastructuur en nieuwe organisatie van het vliegveld. Onder anderen Groen Links was fel tegen. Bram Emens van Deventer Belang hield zich vrijwel buiten de discussie.

Bedrijven tegen uitbreiding:
• Op 25 maart gaven de Vliegclub en vijf bedrijven aan, tegen uitbreiding van het veld te zijn. Samen waren zij goed voor ruim de helft van de bewegingen en als de uitbreiding niet door zou gaan, zijn zij bereid om het veld over te nemen en de verliezen weg te werken d.m.v. inkrimping van het personeelsbestand.
• Vliegschool Rob van den Sigtenhorst, ACVT, ATAS, Star Airservice, SAS (acht man in dienst) en Aviation Technics waren voor uitbreiding.

Zelfstandigheid Teuge Airport dichterbij:
• De kans, dat de luchthaven Teuge los zou komen van de vier gemeenten en een zelfstandige vennootschap zou worden, was zeer groot. De gemeenteraden van Deventer en Voorst hadden al ja gezegd tegen de verzelfstandiging van Teuge. De colleges van B en W van Apeldoorn en Zutphen waren nu ook zover. Apeldoorn wilde in de toekomst geen cent meer geven aan en geen hinder meer hebben van een zelfstandig opererend Teuge.
• Op 22 december besliste de Apeldoornse gemeenteraad uiteindelijk na een adviserende ronde op 15 december door de raadscommissie financiën, kunst en milieu. “Na tien jaar hebben we eindelijk ons ei gelegd”, zei de Apeldoornse wethouder van luchtvaartzaken en financiën C.A.P. Bolhuis (CDA). Hij herinnerde er aan, dat de discussie over de toekomst van Teuge in 1984 voor het eerst was aangezwengeld en nadien al die tijd als “een dichte mist” boven het vliegveld was blijven hangen.
• Door de betrokkenheid bij de exploitatie van het vliegveld Teuge was Apeldoorn op dat moment 160.000 gulden per jaar kwijt. Het bedrag is gerelateerd aan het inwonertal. Het veel kleinere Zutphen betaalde jaarlijks bijvoorbeeld maar 28 mille. Apeldoorn en de drie andere gemeenten zouden straks van die jaarlijkse exploitatielasten af zijn. Na het verstrekken van de bruidsschat van in totaal vier miljoen moet de dan geprivatiseerde luchthaven zich als vennootschap zelf bedruipen.
• Doemen er rode cijfers op, aldus Bolhuis, dan springen de gemeenten niet opnieuw bij. Het definitieve einde van Teuge lijkt in dat geval in zicht.
• De gemeente Apeldoorn dacht de benodigde 2,3 miljoen, om van het vliegveld af te komen, bij elkaar te schrapen door 1,3 miljoen te halen uit de pot eenmalige reserve. De resterende 1 miljoen is het gekapitaliseerde bedrag van de jaarlijkse 160.000 gulden exploitatie-dekking die toen op de begroting drukte.
• Wethouder Bolhuis geloofde, dat er zeker gegadigden zouden zijn, om de vennootschap geprivatiseerde luchthaven Teuge van de grond te tillen. Hij dacht aan de ondernemers die toen op het vliegveld werkzaam waren en de Kamer van Koophandel, die daarbij ongetwijfeld een handje zou helpen. Bolhuis meende, dat Apeldoorn met deze beslissing goed af zou zijn. “Het woonmilieu in onze wijken wordt minder belast omdat er minder hinderlijke recreatieve vliegbewegingen zijn. En onze financiële betrokkenheid bij het vliegveld houdt op deze manier ook op.”
• Dhr. Van der Houwen van de Kamer van Koophandel stelde vast, dat Apeldoorn op twee manieren afweek van de voorgenomen “uittreding” uit het luchthavenbestuur van Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Voorst. “De uitgezette beleidslijn in dit opzicht is dat de gemeenten, als aandeelhouders, betrokken blijven in de nieuwe NV-vorm”. Daarnaast wilde Apeldoorn, uit milieu-overwegingen, dat het aantal vliegbewegingen zou worden teruggebracht. Volgens Van der Houwen waren beide voorwaarden voor de Kamers van Koophandel onaanvaardbaar. Los daarvan eisten de Kamers van Koophandel dat er, uiterlijk eind die maand, een ontwerp-bestemmingsplan op tafel zou liggen, omdat alleen op basis daarvan de vernieuwing van Teuge mogelijk zou zijn. Van der Houwen: “Als dat plan er op 31 december aanstaande niet is houden wij onze bijdrage van 4 miljoen gulden aan de vernieuwing van de luchthaven, die wij nu al zeven jaar lang voor dit doel gereserveerd hebben, niet langer beschikbaar. Als de betrokken gemeenten, in dit geval onder verantwoording van Voorst, deze limiet met twee maanden overschrijden willen wij nog wel enige soepelheid betrachten.Gaat het langer duren dan is het wat ons betreft gewoon afgelopen”.
• Luchthaven-secretaris G. van de Put zei in een reactie dat de volgende week woensdag in het algemeen bestuur van de luchthaven een voorstel aan de orde zou komen om opdracht te geven voor het maken van een nieuw bestemmingsplan. Hij schatte in, dat het ontwerp-plan er op 1 februari volgend jaar zou zijn. “Ik denk dus, dat we aan die voorwaarde zeer wel kunnen voldoen”. Van de Put ging er bovendien van uit, dat het mogelijk zou zijn om met Apeldoorn tot een vergelijk te komen. “De door Apeldoorn voorgestane vermindering van het aantal vliegbewegingen is ingegeven door milieu-overwegingen. De vraag is, hoe de luchthaven daar ook op een andere manier aan kan voldoen, namelijk door er voor te zorgen dat het aantal klachten tot een minimum wordt teruggebracht. Mijn inschatting is, dat we het op basis van dit uitgangspunt best eens kunnen worden.” Dat Apeldoorn elke bestuurlijke betrokkenheid bij het verzelfstandigde Teuge afwees, wilde er bij Van de Put niet in. “Dat lijkt mij niet verstandig. Dat zou namelijk betekenen dat Apeldoorn niet de vruchten zou plukken van de omvorming tot zakenvliegveld. Het perspectief daarvan is, dat er winstgevend gedraaid zal worden. Als Apeldoorn niet, zoals de andere gemeenten, aandeelhouder is, deelt de gemeente ook niet mee in de winst. Het is daarom niet het financiëel belang van Apeldoorn zich volledig afzijdig te houden. Ik heb trouwens begrepen dat de diverse fracties in de Apeldoornse raad er wel degelijk aan hechten om ook in de toekomstige situatie invloed te hebben op de gang van zaken bij de luchthaven. Wat dat betreft zie ik de besluitvorming van de raad met enig vertrouwen tegemoet”.
• Het Zutphense college van burgemeester en wethouders wilde meer zakenvluchten en overname van de exploitatie van de luchthaven door een vennootschap. De afgelopen maanden hadden B en W verschillende mogelijkheden onder de loep genomen, waarbij de vraag centraal stond, hoe de al vanaf 1970 bestaande relatie van Zutphen met Teuge er in de toekomst uit moest komen te zien.
• Daarbij is ook gekeken naar de voor- en nadelen vanuit de toenmalige situatie, waarbij Zutphen, Deventer, Apeldoorn en de gemeente Voorst via een gemeenschappelijke regeling zorg droegen voor de exploitatie van het vliegveld. Nadeel van deze constructie was, dat de gemeenten opdraaiden voor het exploitatietekort. Verwacht werd, dat een financiële bijdrage de komende jaren alleen maar groter zou worden, omdat er een investering van zes ton nodig is voor een nieuw luchthavengebouw Bovendien moet uit het oogpunt van geluidshinder het aantal (recreatieve) vluchten in de weekeinden drastisch worden beperkt, waardoor het exploitatieresultaat wordt gedrukt.

Liquidatie:
• B en W hebben niet geschroomd om ook vergaande toekomstvarianten te onderzoeken, zoals het uittreden van Zutphen uit de gemeenschappelijke regeling en de liquidatie van Teuge. De laatste mogelijkheid was volgens B en W alleen uit kostenoverwegingen al niet realistisch. De jaarlijkse bijdrage van Zutphen, die toen ruim 32 mille bedroeg, zou bij de opheffing van Teuge in het meest pessimistische scenario oplopen tot 1,2 miljoen. Bovendien werd liquidatie niet haalbaar geacht, omdat toestemming van het rijk en de provincie nodig zijn, alsmede overeenstemming tussen de vier Teuge-gemeenten. Bovendien zijn enorme schadeclaims en wachtgeld-verplichtingen te verwachten.
• Wat dat betreft was een eventueel uittreden van Zutphen uit de gemeenschappelijke regeling minder ongunstig. Bij deze optie was de jaarlijkse bijdrage voor Zutphen becijferd op 37 mille, maar dan zou de gemeente nog jaren moeten meebetalen aan een vliegveld waar ze geen bemoeienis meer mee had. Een ander nadeel was, dat ook deze oplossing moeizame onderhandelingen vergt met de provincie en de andere drie gemeenten, die destijds niet bereid waren om een discussie over uittreden van één van de partners aan te gaan. Verder zijn de consequenties onderzocht van overname van Teuge door een andere exploitant, voor zover die er zou zijn.
• Ook dit heeft financiële gevolgen, zij het dat de jaarlijkse bijdrage van Zutphen zou worden verminderd tot 28 mile. Daar staat echter tegenover, dat waarschijnlijk een verslechtering optreedt ten aanzien van de milieu-aspecten en ook heeft een overname een negatief effect op de werkgelegenheid. Het Zutphense college hield er rekening mee, dat de helft van de toenmalige arbeidsplaatsen zou verdwijnen.

Draagvlak:
• Alles tegen elkaar afwegend kwamen B en W tot de conclusie, dat het fasegewijs ombouwen van Teuge tot zakenvliegveld de beste oplossing is. Per 1 januari 1996 of zoveel eerder dan mogelijk zou de bestaande gemeenschappelijke regeling moeten worden opgedoekt en de exploitatie worden ondergebracht bij een vennootschap, waarvan de vier gemeenten aandeelhouders zijn; zo ontstaat een breed draagvlak, terwijl tegelijkertijd de bestuurlijke betrokkenheid wordt verminderd. Gemeenten zijn niet langer verplicht om eventuele exploitatieverliezen af te dekken De verplichting van de gemeenten beperkt zich tot het volstorten van het aandelenkapitaal. Echter ook aan deze oplossing hangt een prijskaartje. Om Teuge geschikt te maken voor zakenvluchten met tweemotorige toestellen tot 6000 kg moet voor zeven miljoen worden geinvesteerd in een langere landingsbaan en baan- en naderingsverlichting. De Kamers van Koophandel van Zutphen en Deventer, die ook deelnemen in de op te richten vennootschap, hebben zich in 1988 bereid verklaard ruim vier miljoen gulden bij te dragen.
• De rest moet op tafel worden gelegd door de vier Teuge-gemeenten op basis van het inwonertal. Voor Zutphen betekende dit een jaarlijkse financieringslast van ruim 46 mille. Dat was circa elf procent hoger dan de toenmalige bijdrage, zodat niet tegemoet werd gekomen aan de eis van de Zutphense gemeenteraad om de financiële bijdrage aan Teuge niet te verhogen. Daar staat tegenover, dat onderzoek heeft aangetoond, dat Teuge als zakenvliegveld over enkele jaren winst zou kunnen maken.
• Als die winst een structureel karakter krijgt zou kunnen worden overwogen een deel ervan uit te keren aan de aandeelhouders, zodat de gemeenten en de Kamer van Koophandel een deel van hun investeringen terug krijgen.
• Uit marktonderzoeken blijkt, dat als de genoemde verbeteringen aan de landingsbaan en de verlichting worden doorgevoerd, het aantal zakelijke vluchten met 1750 kan stijgen. Bijkomend voordeel, is dat een toename van het aantal zakenvluchten een afname van het aantal recreatieve vluchten betekent. Dit heeft weer een positief effect op de geluidshinder in de weekeinden. B en W van Zutphen zaten met hun standpunt op één lijn met de gemeentebesturen van Deventer en Voorst, die al een besluit hadden genomen over de toekomst van Teuge. Apeldoorn moest nog een beslissing nemen, de Zutphense gemeenteraad boog zich over het voorstel van B en W en verwacht werd, dat ook Apeldoorn de knoop zou doorhakken.
• De Zutphense wethouder B. Winsemius was optimistisch over de bijdrage van vier miljoen van de Kamers van Koophandel van Zutphen en Deventer voor een bedrijfsmatiger structuur van luchthaven Teuge. De KvK’s hebben een aantal voorwaarden verbonden aan hun financiële deelname. Winsemius had goede hoop, dat grotendeels kan worden voldaan aan die voorwaarden.
• De belangrijkste voorwaarde is dat Apeldoorn, Deventer, Voorst en Zutphen het eens worden over een toekomstscenario voor Teuge. Deventer en Voorst hadden inmiddels een uitspraak gedaan, de Zutphense en Apeldoornse gemeenteraad namen die maand een beslissing. De collega’s van B en W van Zutphen en Apeldoorn zaten wat Teuge betreft op één lijn met de gemeentebesturen van Voorst en Deventer. Ze spraken zich uit voor een uitbreiding van de luchthaven, waardoor Teuge aantrekkelijker wordt voor zakenverkeer. Bovendien zou de huidige gemeenschappelijke regeling zo snel mogelijk moeten worden beëindigd om plaats te maken voor een vennootschap, die verantwoordelijk is voor de exploitatie van de luchthaven. De huidige vier Teuge-gemeenten zouden aandeelhouder moeten worden van deze vennootschap, evenals de Kamers van Koophandel. Voordeel van deze constructie is, dat de gemeenten niet langer verplicht zijn om exploitatieverliezen af te dekken. Zutphen droeg nu jaarlijks een bedrag bij in het exploitatietekort dat schommelde tussen de 22 en 40 mille.
• De laatste tijd waren echter twijfels gerezen over de bijdrage van de Kamers van Koophandel. Ook bij de commissie verkeerszaken was dat het geval. De KvK’s hebben als eis gesteld dat er op 31 januari 1995 een vastgesteld bestemmingsplan moest liggen, waarin de uitbreiding van Teuge was geregeld. Wethouder Winsemius, die overigens ook bestuurslid was van de luchthaven, verwachtte dat aan het einde van de daaropvolgende maand een ontwerp-bestemmingsplan klaar kon zijn. Dat was weliswaar niet hetzelfde als een vastgesteld bestemmingsplan, maar Winsemius rekende er op, dat de ledenvergadering van de Kamers van Koophandel in februari het daarop niet zou laten afketsen.
• Gisteravond werd duidelijk, dat er talrijke andere vragen leefden bij de commissie verkeerszaken die van tevoren werd toegesproken door vertegenwoordigers van de commissie, die tegen uitbreiding van Teuge was. De commissieleden werd op het hart gedrukt, dat het steken van geld in een uitbreiding van Teuge forse risico’s met zich meedraagt. Zo is het de vraag, of het zakenverkeer daadwerkelijk toeneemt en is er onzekerheid of de maximaal toegestane milieubelasting in de nieuwe opzet binnen de perken kan worden gehouden. Met dergelijke vragen worstelde de commissie ook.
• Zo wilde mevrouw M. Baretta (VVD) weten, of de trend om videoconferenties te houden, of vergaderingen met behulp van modems en telefoons nadelige invloed heeft op het aantal zakenvluchten. Ze raadde aan, evenals het CDA-raadslid L. Koot, van tevoren goed te informeren naar de houding van de KvK’s, wier bijdrage van cruciaal belang is voor de financiering van Teuge nieuwe stijl.
• De meeste commissieleden lieten gisteren nog niet het achterste van de tong zien en brengen hun standpunt pas naar voren in de raadsvergadering die later die maand wordt gehouden. De PVDA, het CDA en de Stadspartij Zutphen 2000 lieten echter weten een voorzichtige voorkeur te hebben voor het college-voorstel voor een zakelijker structuur van Teuge, met een op te richten vennootschap voor de exploitatie .1D daarentegen wees de relatie tussen overheidssubsidie en zakenverkeer principiëel af en Groen Links was al vanaf het begin tegen deelname van Zutphen aan Teuge.

Wegener vliegdag:
• Op 07/05/94 werd de Wegener vliegdag gehouden. Deze vliegdag werd georganiseerd door Wegener uitgeverij Gelderland-Overijssel en het jubilerende ATAS van Nico Snip en Henk van Dorland.
• Naast een standje en een springkussen was de Stampe te bezichtigen en een helikopter.

IMG_3017.jpg

1 mei: “PHAROS-I BEDANKT! DOEI CRC!”

Discussie:
• Op 17 juni laaide de discussie over de richting van de baan weer op en werd er weer geopperd om toch weer de Noord-Zuid baan te gaan verharden, volgens een nog niet compleet rapport uit 1988.
• Op 27 juni zou de uiteindelijke beslissing van Voorst volgen.

Motorzweeftour:
• 26 juni – motorzweeftour (winnaar v. Roon / v.d. Have).

PH-SEX op Teuge?
• Op 2 juli 1994 taxiede André van den Worm uit met de Cessna PH-SCX (met zijn toenmalige vrouw aan boord) om naar Borkum te vliegen.
• Vervolgens werd er door Jan van de Kamp iets “onduidelijks” aan de romp gedaan, waarna hij gebaarde dat alles weer goed was.
• Wat dat was, werd al snel duidelijk nadat het toestel door de havendienst opgeroepen werd als PH-SEX. Met dit callsign werd de rest van de dag rondgevlogen…

Veteranen springen vanaf Teuge:
• Op dinsdag 20 september 1994 zei de 73-jarige Bill Kimpton die op zondag een sprong maakte boven Teuge, dat dit in ieder geval de laatste was geweest. In zijn enthousiasme liet de Arnhem-veteraan zich twee keer uit het vliegtuig droppen. “Dat was één keer te veel”. Hij belandde zondagmiddag met zwaar rugletsel in het ziekenhuis.
• De eerste sprong ging geweldig, gebaarde Kimpton, met zijn duim in de lucht. Maar bij de tweede sprong, die de veteraan later op de middag maakte, bleek de grasmat ondertussen zo drassig te zijn geworden, dat Kimpton uitgleed en ongelukkig terecht kwam. De Brit mocht zijn rug niet meer bewegen, iets wat overigens onmogelijk was door de pijn.
• Hij had echter geen spijt van zijn sprong, waar hij samen met zo’n vijftig kameraden van het Parachute Regiment, onderdeel van de Britse Airborne Division, ruim een jaar voor getraind had. Kimpton maakte tijdens zijn diensttijd zo’n 70 tot 80 sprongen en voegde daar tijdens de training nog dertien aan toe.
• Nadat de dropping op de Ginkelse Heide op zaterdag wegens het slechte weer afgelast werd, waren de veteranen er zeer op gebrand, om boven Teuge alsnog een sprong te wagen. Aan de dropping was namelijk ook een grote sponsoractie verbonden.
• De opbrengst kwam ten goede aan een fonds van de Airborne Forces, dat onder meer hulp biedt aan oorlogsveteranen. “De sponsors hadden zoveel geld toegezegd. We konden het gewoon niet maken om thuis te komen zonder gesprongen te hebben”, vertelde Kimpton. “Ik heb gedaan wat ik wilde doen, het geld is binnen”, zei hij nu tevreden. Het was overigens niet de eerste keer, dat de Brit in Apeldoorn verpleegd werd. Ook op de laatste dag van de Slag om Arnhem raakte hij gewond en werd toen verpleegd in de Willem-III kazerne. Na zijn genezing werd hij overgebracht naar een Duits krijgsgevangenenkamp en duurde het voor hem nog tot maart 1945 voordat hij vrij kwam. Ondanks zijn traumatische oorlogsverleden is hij na verschillende bezoeken verknocht geraakt aan het land en hij komt zeker nog een keer terug, maar parachutespringen doet hij niet meer.
• De 70-jarige Tom Smithson uit Birmingham was één van de 58 veteranen en hij kwam in een maisveld terecht waar hij vervolgens ongedeerd uitwandelde.
• De meeste sprongen werden vanuit een Skyvan uitgevoerd als tandemsprong vanaf 4 kilometer. Anderen gingen solo vanaf 3500 voet.

Zondagsverbod voor luchtreclame:
• De Vereniging van Nederlandse Luchtvaartondernemingen had besloten naar de rechter te stappen om het aangekondigde verbod op het vliegen met een reclamesleep op zondag aan te vechten. Onbekend was nog, wanneer het juridisch gevecht zou worden gevoerd. Directeur N. Snip van ATAS Luchtvaartbedrijf BV achtte de kansen van zijn vereniging op juridische winst groot. Discriminatie en slecht voor het milieu, zo noemde hij de maatregel, omdat het verbod op reclamevluchten zou leiden tot andere vliegactiviteiten op zondag, die meer overlast veroorzaken.
• ATAS maakte 25% van de omzet op zondag. 14 vliegtuigen maakten circa 900 uren en beide bedrijven hadden 10 mensen in dienst. Hierdoor zouden er meer rondvluchten gehouden worden om het verlies aan inkomsten goed te maken. De term milieubesparing klopt dan ook niet, volgens hem.
• Naast rondvluchten verzorgde het bedrijf helikopterdiensten en het vliegen met reclameteksten op de vleugels, dat niet verboden was.
• Het verbod is gebaseerd op een Koninklijk Besluit uit 1981, waarin staat dat de regering voorschriften mag maken om geluidshinder te beperken.
• De afgelopen vier jaar werd het reclamevliegen al flink aan banden gelegd, doordat er niet lager gevlogen mocht worden dan 1400 voet. Ook kwamen er strengere regels voor het vliegen boven de vier grote steden en moesten de vliegtuigen voortaan zijn voorzien van geluidsdempers.
• Minister Maij dacht dat de sector het zondagverbod en de vergaande geluidsbeperkingen niet zou overleven en dat dit voor de sector een verlies van honderden banen zou betekenen. In een brief aan de Kamer keerde zij zich hierbij tegen de wens van een kamermeerderheid. Wel was zij bereid om een gedegen onderzoek te laten doen naar de mogelijkheid om toch aan de eisen van de kamer tegemoet te komen, zonder dat de sector het loodje zou leggen. Tot dan wilde Maij de huidige situatie handhaven.

Geduld KvK’s op:
• Zo vatte secretaris drs. P.P.J.Q. Steinweg van de Zutphense Kamer de heersende gevolgen van de KvK’s samen.
• Al in 1988 stelde de kamer in Zutphen 3,2 miljoen en de kamer in Deventer acht ton beschikbaar voor de uitbreiding van vliegveld Teuge en het aanbrengen en verbeteren van de faciliteiten. De gemeenten Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Voorst, die samen het vliegveld exploiteerden, zouden de resterende drie miljoen op tafel moeten leggen.
• Omdat er jarenlang geen schot zat in de besluitvorming bij deze gemeenten besloot de ledenvergadering begin ‘93 een nieuwe voorwaarde te verbinden aan de toezegging dat in januari ‘95 een bestemmingsplan vastgesteld zou moeten, zijn waarin de uitbreiding van Teuge wordt geregeld. Zo niet, dan zouden de miljoenen van de KvK’s aan de neus van de gemeenten voorbij gaan.
• Zoals het er toen naar uit zag zou aan die voorwaarde niet worden voldaan, omdat alleen Deventer en Voorst hebben ingestemd met de toekomstplannen van Teuge. Zutphen zou pas in december een beslissing nemen, evenals Apeldoorn. In het vaststellen van een bestemmingsplan gaan vele maanden zitten, zodat de conclusie al kon worden getrokken, dat de deadline van januari ‘95 niet gehaald zou worden. Secretaris Steinweg kon moeilijk inschatten, of de gestelde voorwaarde zo hard was, dat de toegezegde vier miljoen nu op losse schroeven stonden en dat daarmee het financiële fundament weg dreigde te vallen onder de ambitieuze plannen van Teuge. Hij wees er op, dat momenteel nog niet eens zeker was, of de vier Teuge-gemeenten op één lijn zaten, omdat de gemeenteraden van Zutphen en Apeldoorn nog een beslissing moesten nemen. Persoonlijk verwachtte hij, dat als de gemeenten konden aantonen een heel eind op streek te zijn, de ledenvergadering niet om één minuut voor twaalf zou afhaken. Steinweg zei hierover: “Maar er komt een keer een eind aan het geduld van het bedrijfsleven. De ledenvergadering over Teuge heeft in februari plaats. Ze zullen voor onze leden met een verdomd goed verhaal moeten komen waarom het zeven jaar heeft geduurd voordat besluiten worden genoemd”.

Plan Teuge terugdraaien:
• Bij de ontwerpbeschikking over de zonering van het vliegveld werd ten onrechte een koppeling gelegd met een mogelijke toekomstige uitbreiding van het terrein. Aangezien de uitbreiding nog onzeker was, moest het zoneringsplan worden teruggedraaid en een nieuwe procedure gestart. Daarbij moest de huidige situatie van het vliegveld als uitgangspunt dienen. Dat stond in het advies van de Bezwarencommissie zonering luchtvaartterrein Teuge. In de commissie zaten de gemeentes Voorst en Apeldoorn, GS van Gelderland, de ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat en omwonenden.

Apeldoorn wil af van betrokkenheid vliegveld Teuge:
• 02/12/94 – De Gemeente Apeldoorn wilde af van haar betrokkenheid bij het vliegveld Teuge. De bruidsschat die B en W het vliegveld wilden meegeven bedroeg 2,3 miljoen gulden. Samen met de bijdragen van Deventer, Zutphen en Voorst kon de kleine luchthaven dan voor circa vier miljoen gulden investeren in een langere baan, vernieuwing van gebouwen en daarnaast leningen aflossen.
• De kans dat Teuge een zelfstandige vennootschap zou worden, werd nu zeer groot. De gemeenteraden van Deventer en Voorst hadden al lang geleden ja gezegd tegen deze constructie. De colleges van B en W van Apeldoorn en Zutphen waren nu ook zover.
• Op 22 december besliste de gemeenteraad eindelijk. “Na tien jaar hebben we ons ei gelegd”, zei de Apeldoornse wethouder van luchtvaartzaken en financiën C.A.P. Bolhuis (CDA). Met de investering in een langere baan (1100 i.p.v. 700 meter) gaat Teuge meer de kant op van een zakenvliegveld. Overigens verbond de Apeldoornse wethouder wel voorwaarden aan het afscheid. Zo mocht er nog maar weinig op zondag worden gevlogen en bovendien wilde de gemeente Apeldoorn een vliegbeperking tot 70.000 en avond- en nachtvliegen (na 20.00 uur) zat er niet in, omdat Teuge geen baanverlichting zou krijgen. Apeldoorn was op dat moment 160.000 gulden per jaar kwijt aan Teuge. Dat bedrag is gerelateerd aan het inwonertal.

Bezwarencommissie Teuge verdeeld over voortgang:
• De bezwarencommissie kwam tot de conclusie, dat de bezwaren tegen de nieuwe zonering zo zwaar wegen, dat de procedure moest worden stopgezet. Twee leden, het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Voorster wethouder ruimtelijke ordening mevrouw Winterman, vonden dat de procedure kon worden voortgezet.
• Vliegvelden zijn verplicht om bepaalde zones in kaart te brengen om het vliegveldterrein heen, waar een bepaalde maximumgrens voor geluidshinder geldt. Teuge kent twee zones: voor de kleinste zone geldt een maximum van 60 bkl (vergelijkbaar met decibel), voor de grootste geldt 50 bkl.
• Doel van de zonering is de omwonenden te beschermen tegen de hogere geluidshinder. Ook weet de exploitant van het vliegveld op die manier, waaraan hij zich moet houden. Het grootste bezwaar tegen de zonering betrof volgens commissielid namens de omwonenden J. Geschiere de koppeling met de uitbreidingsplannen voor Teuge. “In de zonering is uitgegaan van een toekomstig aantal vliegbewegingen van 80.000, terwijl het gemiddelde van de laatste tien jaar op 60.000 lag. Als deze zonering doorgaat dan is het gebied waarbinen de grenzen voor geluidshinder gelden groter. Koppeling met de uitbreidingsplannen leidt er automatisch toe dat gemeenten verplicht zijn hun bestemmingsplannen aan te passen.”
• Zonering van de luchthaven en uitbreiding ervan zijn twee afzonderlijke trajecten, zei commisievoorzitter J.J.W. Esmeijer. In de ontwerpbeschikking worden die op één hoop gegooid: “men praat voor z’n beurt”.
• Uitbreiding van het zoneringsplan schendt bovendien het zogeheten “stand still-principe”, vond Geschiere. Volgens dat principe, onder meer genoemd in het Structuurschema Burgerluchtvaart, moeten kleine vliegvelden niet uitbreiden. Dat brengt de commissie op het volgende punt van haar advies: “In de zonering zoals die er nu ligt, zijn de helikopters en straalvliegtuigen meegeteld, terwijl zij behoren tot de grote luchtvaart. Teuge is oorspronkelijk bedoeld voor de kleine luchtvaart. Wij hebben gezegd, dat helikopters hier niet thuis horen, dat staat ook in het Streekplan Oost-Veluwe”.
• De commissie stelde in haar advies verder, dat er veel tekortkomingen kleefden aan de zonering, zowel procedureel als inhoudelijk. Zo ontbraken kaarten van het gebied en exacte lijsten van huizen en andere “objecten” die binnen de zones vallen. Ook waren volgens de commissie niet alle bestuurlijke verslagen in het plan bijgevoegd. Met name de gemeente Apeldoorn had hiertegen bezwaar gemaakt.
• Een zwaarwegend punt was voor de commissie gelegen in de gebrekkige mogelijkheden om de zonering te handhaven. Geschiere: “De Rijksluchtvaartdienst die de controle zou moeten uitvoeren heeft laten weten, dat zij hiervoor noch de middelen noch de tijd heeft”.
• In een reactie zei dhr. Van de Put, secretaris van het luchthavenbestuur, verbaasd te zijn over de negatieve strekking van het advies: “Ik reageer op persoonlijke titel omdat het bestuur nog geen uitgebreide kennis heeft genomen van het advies. Maar het is duidelijk, dat de computerberekeningen die we hebben verricht én het milieuonderzoek van de TU Delft er op wijzen dat uitbreiding van het vliegveld geen grotere (geluids-) hinder met zich meebrengt. Baanverlenging zal in oostelijke richting gebeuren. Vliegtuigen hebben zo een langere aanvliegroute zodat ze, als ze aan de westkant zijn waar de meeste huizen staan, al veel hoger vliegen dan nu en dus minder geluidshinder geven. Wij hebben gedacht in de zonering alvast te moeten uitgaan van uitbreiding omdat dat straks mogelijk werk bespaart”.

Milieu-inspecteur:
• Het luchthavenbestuur wilde controle garanderen door de aanstelling, het volgende jaar, van een milieu-inspecteur. Overtreding van de bepalingen komt de vlieger op een waarschuwing van de havenmeester te staan. “In het uiterste geval zal een overtreding worden gerapporteerd aan de RLD. De vlieger hangt dan intrekking van zijn brevet boven het hoofd”, aldus Van de Put.
• Voor de commissie en het luchthavenbestuur was het nu afwachten geblazen, maar, zei Esmeijer “Gezien het gewicht van de bezwaren zou ik het onverstandig vinden als de minister beslist om de huidige procedure gewoon door te zetten” en volgens Van de Put hing veel af van de invloed die de minister aan de commissie wilde toekennen.
• De behandeling van bezwaren tegen de zoneringsprocedure verliepen trager dan verwacht. Oorzaak daarvan was het grote aantal bezwaren, dat tegen de nieuwe zoneringsplannen was ingediend. 59 bezwaarschriften werden ingediend door particulieren, bedrijven en instanties en tijdens de gehouden openbare hoorzitting werden nog eens twintig bezwaren genoteerd. Al deze bezwaren werden beoordeeld door de speciale bezwarencommissie, die door de provincie Gelderland was ingesteld en die vervolgens de minister van Verkeer en Waterstaat adviseerde.
• De KvK Zutphen toonde zich verbaasd over het voorstel van minister Andriessen aan de Tweede Kamer om KvK’s te verbieden bij te dragen aan infrastructurele voorzieningen zoals vliegveld Teuge. Tegenstrijdig beleid, zo typeerde de KvK het voorstel, “Eerst wordt het bedrijfsleven in de regio opgeroepen initiatieven te nemen om het ondernemersklimaat en de voorzieningen te verbeteren. Daarna worden er weer alllerlei barrières opgeworpen”. Dit verklaarde W. Tempelman, bestuurslid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken Noord-Veluwe en Achterhoek, als reactie op nieuwe beleidslijnen voor financiering van vliegvelden en wegen.
• Echt geschokt is Tempelman niet: “Al jarenlang werpt de overheid allerlei problemen op voor de uitbreiding van vliegveld Teuge. In 1988 besloten wij al om daarin vier miljoen bij te dragen. Dat bedrag hebben we al lang opgespaard, maar door de overheden wordt het vliegveld maar stiefmoederlijk bedeeld. Maar we blijven positief. Het zou toch wel merkwaardig zijn om je best te doen om te leren autorijden en daarna zomaar een verbod opgelegd te krijgen om auto te rijden. Maar als we door de overheid worden ingehaald is het niet anders”.
• Voor de commissie tegen uitbreiding van de Luchthaven Teuge was de Haagse beleidslijn een extra reden om de gemeenten op te roepen niet akkoord te gaan met de uitbreiding van het vliegveld. De commissie, bestaande uit leden van drie plaatselijke belangenverenigingen, heeft dit laten weten in een brief aan de gemeenteraden van Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Voorst. Deze gemeenten waren gezamenlijk eigenaar van het vliegveld en de raden moesten zich de komende maanden beraden over een verzoek voor gefaseerde uitbreiding van het vliegveld, waarmee in totaal een investering van 9 miljoen gulden was gemoeid.
• De commissie toonde zich in haar brief geërgerd over de voorstellen van het luchthavenbestuur. Die zouden de indruk wekken alsof sluiting van het vliegveld het enige alternatief was als de uitbreiding niet door zou gaan. Ondanks de verhogingen van de landingsrechten zou na uitbreiding van het vliegveld het exploitatietekort met 150.000 gulden per jaar toenemen. Daarom is het beter “Teuge” in de huidige omvang te handhaven, aldus de commissie in de brief aan de gemeenteraden.
• De Kamer van Koophandel kan gewoon meebetalen aan uitbreiding van het vliegveld Teuge (en de omleiding van de N48 om Zutphen); dat gebeurt op basis van oude besluiten en die kunnen niet worden “teruggedraaid”.
• Dit verklaarde secretaris P.P.J.Q. Steinweg van de in Zutphen gevestigde KvK Noord-Veluwe en Achterhoek. Hij reageerde daarmee op meerdere berichten, dat minister Andriessen van Economische Zaken het aan KvK’s wilde verbieden te betalen voor infrastructuur. Het besluit om bij te dragen was lang geleden al goedgekeurd (d.m.v. een tijdelijk contributieverhoging). Wel heeft dit betrekking op nieuwe wetgeving die nog op z’n vroegst drie jaar op zich laat wachten.

Geprivatiseerd vliegveld:
• 23/12/94 – Het ombouwen van Teuge tot geprivatiseerd vliegveld met wat meer nadruk op zakelijke vluchten kon beginnen. Na de gemeentebesturen van Deventer, Zutphen en Voorst stemde gisteravond ook de Apeldoornse gemeenteraad uiteindelijk met een geringe meerderheid in met de plannen.
• D’66 hield met een door haar ingediende motie de spanning er lange tijd in. De motie leek aanvankelijk de steun van zeker de helft van de raad te krijgen. Uiteindelijk haakte klein links af. RPF-GPV in feite door een misverstand Die partij meende dat D’66 na het aannemen van de motie het hele B enW voorstel onderuit zou halen; dat ging deze partij te ver en ze stemde tegen de motie, gegoten in de vorm van een amendement.
• Die werd daardoor met 21 tegenstemmen weggestemd. Voor de motie stemden D’66, PvdA, Groen Links en Gemeentebelangen. Uiteindelijk kreeg het college-voorstel, dat op dezelfde lijn als Deventer, Zutphen en Voorst zat, een meerderheid van 23 stemmen in de raad.