1993:

Ongevallen en incidenten:
• 27/06/93 PH-585 Rolladen-Schneider LS 3 Teuge Overtrokken en harde landing.

Frank Versteegh:
• Sinds dit jaar maakt Frank Versteegh deel uit van de Breitling World Cup of Aerobatics;
• Ook ontwikkelde hij, geholpen door zijn choreografische achtergrond, een “four minutes freestyle” waarbij er synchroon op muziek gevlogen wordt. Dit wordt zeer toepasselijk SKY-DANCING genoemd.

Informatie Bureau H.L.W. Holland:
• In 1993 vertrok het bedrijf naar Lelystad.

Nationaal Parachutisten Centrum Teuge:
• Anita von Eugen ging dit jaar voor de vijfde keer voor twee weken naar Moskou om Nederlanders te trainen voor het A-brevet. Zij was in dit jaar reeds 4x Nederlands kampioen precisiespringen en internationaal kampioen formatiespringen. Ze bleef uiteindelijk 4 weken omdat er in de trein Moskou-Hengelo geen plaats meer was.

Passagiersbelasting:
• Vanaf 1993 is de passagiersbelasting verhoogd naar ƒ 1,50 per passagier.

Subsidie:
• In dit jaar probeerde het bestuur van het vliegveld om subsidie van het Rijk te krijgen voor de uitbreidingsplannen. Het Ministerie van Economische zaken deelde mee dat subsidies alleen te krijgen zijn via de stedelijke knooppunten.
• Het vliegveldbestuur koesterde al enige jaren plannen om de landingsbaan te verlengen ten behoeve van de zakelijke luchtvaart. De Kamers van Koophandel in de regio wilden daaraan vier miljoen bijdragen, maar er is zo’n tien miljoen gulden nodig. Dat bleek uit een onderzoek, dat enige maanden daarvoor werd gepubliceerd. Inmiddels was het vliegveldbestuur, bestaande uit gemeentebestuurders van Voorst en de drie omliggende steden, druk bezig andere partijen te interesseren voor een financiële bijdrage. In het kader van deze acties werd de staatssecretaris van economische zaken, mevrouw Y. van Rooy, rondgeleid op het vliegveld. Zij bracht een bezoek aan Arnhem en reisde per vliegtuig vanaf Valkenburg naar Teuge, een gebeurtenis waaraan het vliegveldbestuur geen ruchtbaarheid gaf. “Er komen wel vaker bewindslieden op doorreis op vliegveld Teuge” verklaarde de Voorster burgemeester J.H.J. van Blommestein, voorzitter van het vliegveldbestuur.

Fondsen:
• Van Blommestein en zijn medebestuurders probeerden Van Rooy ervan te overtuigen dat Teuge voor het economische leven van heel Oost-Nederland van belang is. Er zijn bij het Ministerie van Economische zaken fondsen voor regionale ontwikkelingen. “Arnhem en Zwolle zijn vanaf Teuge heel makkelijk te bereiken” aldus Van Blommestein in een korte samenvatting van de argumenten die hij tegenover Van Rooy noemde.
• Voorlichter L. van Zijp van het Ministerie van Economische zaken kon over het bezoek van Van Rooy niets vertellen, omdat dit een tamelijk informeel karakter had. Over de subsidiemogelijkheden stelde hij “Subsidies voor regionale ontwikkelingen zijn alleen beschikbaar voor regio’s als Twente, Groningen en de Limburgse Mijnstreek. Ook op de Europese subsidies hoeft niet te worden gerekend, omdat daarvoor dezelfde regels en gebieden gelden”.

Decentralisatie:
• Alleen voor de ontwikkeling van de economie in de zestien stedelijke knooppunten komen jaarlijks enige tientallen miljoenen guldens vrij. Maar dat geld wordt niet verdeeld door het Ministerie, maar door de bestuurders van die knooppunten. “De knooppunten moeten wel programma’s maken, maar de verdeling van dat geld gebeurt uiteindelijk wel door de knooppunten. Het vliegveldbestuur moet bij de mensen in Arnhem en Zwolle aankloppen voor die subsidies”, aldus de woordvoerder uit Den Haag.

Raad van Apeldoorn is kritisch over Teuge:
• CDA-wethouder F. Buijserd liet zich kritisch uit over de toekomst van Teuge. Buijserd vroeg zich hardop af of Teuge alle overlast (geluidhinder en vervuiling) wel waard is. Voor het zakelijk gebruik van de luchthaven bestaan volgens hem alternatieven. Persoonlijk stond hij achter een verbod voor recreatieve vluchten op zondag.
• CDA, D’66 en Groen links lieten eveneens kritiek horen op Teuge. Commissievoorzitter F. Tip wilde de principiële discussie over de Apeldoornse betrokkenheid bij het vliegveld echter niet in deze vergadering voeren. Aan de orde was slechts een nieuw zoneringssysteem voor de geluidhinder rond Teuge. Het rijk had de gemeente Apeldoorn daarover om advies gevraagd. Met uitzondering van Groen Links gingen alle partijen daarmee akkoord. Volgens R. Rump (PvdA) zijn de opeenvolgende colleges de discussie over Teuge altijd uit de weg gegaan.
• Buijserd erkende dat de officiële lijn altijd steun voor Teuge is geweest. Over een eventuele omslag in dit beleid wilde de raad binnenkort principiëel discussiëren.

Terugtreden:
• 24/02: Het Apeldoornse college van B en W wilde niet langer financiëel deelnemen in het vliegveld. Het college wachtte met een definitief voorstel aan de raad over terugtreding, totdat de Gelderse en Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappijen (GOM en OOM) enkele toekomstscenario’s voor het vliegveld in kaart hadden gebracht. Zodra er meer duidelijkheid bestond over de financiële haalbaarheid van de uitbreidingsplannen van Teuge zou de Apeldoornse gemeenteraad zich uitspreken. Presentatie van het onderzoek van GOM en OOM is “een geschikt moment om terug te treden”, aldus een ambtenaar van de gemeente Apeldoorn.

Naheffing:
• Het bestuur van vliegveld Teuge heeft een door de fiscus gepresenteerde naheffing van ruim een ton geaccepteerd. Met tegenzin werd daarmee een punt gezet achter een pijnlijke affaire. Die kwam ook heel ongelegen voor een vliegveldbestuur dat wil uitbreiden en tegenwerking ondervindt.
• Het was al ergerlijk genoeg dat twee jaar daarvoor de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst de boeken in beslag kwam nemen. Waar deze instantie verschijnt zoemt het rond “Mooi zo, weer een fraudeur gepakt”.
• Wie echter de mensen van de luchthavendienst kent, beseft dat het bestuur uit gemeenteraadsleden van Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Voorst bestaat en zal direct erkennen dat het inschakelen van de FIOD zwaar overdreven was. De douane bezocht het vliegveld drie keer per week. Sommige transacties, waarvoor de fiscus de naheffing opstelde, gebeurden met medeweten van de grenscontroleurs. Alleen de afnemers en niet de vliegveldambtenaren profiteerden van de soepele interpretatie van de belastingregels op Teuge.
• Maar nu de eerste naheffing van 4,6 ton over de periode ‘86-’90 was teruggebracht tot een kwart van het bedrag, leek het wijs dit gewoon te slikken. Dat in een persbericht van het vliegveldbestuur werd benadrukt dat “verschil van inzicht” bestond over de toepassing van de regels in de onderhavige zaak riep alleen maar nieuwe vragen op. Het leek niet dienstig om de kwestie nog eens een jaartje of wat te laten slepen bij de belastingrechter.
• Op brandstof die in Duitse vliegtuigen werd getankt hoefden de piloten geen accijns te betalen. Dat was niets bijzonders, want toeristen mogen op vliegvelden sigaretten en drank belastingvrij kopen. De beperkingen zijn bekend. Op Schiphol mag je niet meer dan twee liter gedistilleerde drank in je bagage hebben, tenzij aan de douane voor het meerdere alsnog belasting wordt betaald.
• De regels voor het belastingvrij tanken door buitenlanders op onze vliegvelden zijn aanzienlijk ingewikkelder. Het is best mogelijk dat de toepassing van die regels ter discussie stond. Het zal echter duidelijk zijn dat een zogenaamde “onduidelijkheid” geen vrijbrief is om ongelimiteerde hoeveelheden accijnsvrije brandstof te pompen in vliegtuigen met een forse ingebouwde tank.

Geen verbod reclamevluchten boven GA Eagles stadion:
• De gemeente Deventer kon reclamevluchten boven wedstrijden van GA Eagles niet aan banden leggen. Dat antwoordden B en W op vragen van D’66 naar aanleiding van geluids- en milieuoverlast op 14 mei tijdens de wedstrijd voor de nacompetitie tegen NAC.
• In de plaatselijke regelgeving is daarover geen voorschrift te vinden, zodat de gemeente daarin ook geen enkele bevoegdheid heeft; dat is voorbehouden aan de Rijkswetgever. Maar de lucht zou volgens het college begin volgend jaar toch aanzienlijk opklaren, omdat dan op zon- en feestdagen uitsluitend nog mag worden gesleept met vliegtuigen die ten hoogste 63 dBA aan lawaai produceren.
• Eigenlijk had minister Maij (verkeer) na overleg met de Nederlandse Vereniging van Luchtvaartondernemingen de regeling Reclamesleepvliegtuigen daartoe al dit jaar willen wijzigen. In verband met lopende contracten kon dat echter niet. Daarom werd de regeling pas per 1 januari aangepast. “Wij geloven dat met deze wijziging eventuele hinder grotendeels wordt opgevangen”. “De meeste reclamevluchten worden immers op die dagen gemaakt” aldus B en W.
• Ook was het college bereid in Stedendriehoek-verband te overleggen of de strengere regeling die nu voor Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht gold, ook voor dit stadsgewest kon worden toegepast.
• Voor Teuge zouden na de wijzigingen van de regeling met ingang van het volgende jaar bovendien nog enkele beperkingen gaan gelden. Zo zou dan het opstijgen en landen van reclamevliegtuigen op werkdagen verboden worden voor acht uur ‘s morgens en na acht uur ‘s avonds, op zaterdag voor negen uur ‘s ochtends en na zes uur ‘s avonds (afworp reclamesleep wel tot 20 uur toegestaan) en op zon- en feestdagen voor elf uur ‘s ochtends en na vier uur ‘s middags.
• Volgens de gemeente werd momenteel ook overleg gevoerd tussen het dagelijks bestuur van Teuge en de reclamebedrijven. D’66 werd er op gewezen dat alleen landelijke regelingen uitkomst bieden. Omdat vliegtuigen die opstijgen van andere vliegvelden, uiteraard ook boven Deventer kunnen vliegen.
• De raadscommissie milieuzaken van de gemeente Voorst schaarde zich unaniem achter een voorstel om het aantal helikoptervluchten op vliegveld Teuge met 80% te beperken. Het luchthavenbestuur verklaarde geen vluchtsoorten in de ban te doen. Wethouder van milieu mevrouw E. Holstein noemde de helikopters “bromvliegen met een heel indringend geluid”. Dit zei ze in een toelichting op het voorstel om het jaarlijkse maximale aantal vliegbewegingen van helikopters te beperken van tweeduizend naar vierhonderd.

Couveuse-vlucht:
• Op 20/05 verzorgde Bölkow PH-RPV een couveuse-vlucht.

Vervanging van de romneyloodsen:
• In juni 1993 werd (na zeven jaar van onderhandelen) ter vervanging van de drie 25-jaar oude romneyloodsen grond aangekocht.
• De vliegclub betaalde 61.752 gulden voor de grond, maar kreeg 6.243 gulden terug voor de grond van 142 vierkante meter.
• Het vliegveldbestuur boekte bij deze transactie een winst van 52.300 gulden omdat de boekwaarde van de grond een tientje per vierkante meter bedroeg.
• Het zou echter nog tot 1997 duren voordat er met de bouw werd gestart.

Pagina 15.jpg

Foto: Archief Vliegclub Teuge.

Vliegveldbestuur wil oefenruimte voor helikopters:
• De besturen van Gelderland, Apeldoorn, Voorst en Algemeen Belang Teuge zouden graag een forse vermindering van de aantallen helikoptervluchten zien. Het vliegveldbestuur zocht daarom voor de helikopters om te oefenen naarstig naar een plaats waar geen of heel weinig mensen wonen.
• Sind 1 juli houdt het management van vliegveld Teuge zich ook bezig met het gedrag van vliegers in het luchtruim. Vliegers die de regels regelmatig aan de laars lappen kan eventueel een verbod worden opgelegd om vanaf Teuge op te stijgen.
• Dit was een pricipiële koerswijziging, waarmee luchthavenmeester B. Jolink en hoofd exploitatie G. van de Put vooruitliepen op nieuwe wetgeving. In het verleden stonden bestuur en management op het standpunt, dat officiëel niets kon worden ondernomen tegen piloten die in de lucht regelmatig regels overtreden. Formeel is dat een zaak van de RLD en de daaraan verbonden Luchtvaartpolitie.
• In de nieuwe wetgeving kreeg de luchthavenmeester ook de zekere zeggenschap over vlieggedrag rond het vliegveld. Omdat per 1 juli het circuit voor het in- en uitvliegen werd gewijzigd, werd besloten om vliegers, die zonder excuus daarbuiten vlogen, daarover ter verantwoording te roepen.

Groen Links: vliegveld in Teuge dicht:
• 7 Juli: de regionale luchthavens moeten worden opgedoekt en binnenlandse vluchten moeten worden verboden. Bovendien moet op vliegtickets een milieutoeslag komen. Met onder meer deze maatregelen wil Groen Links de luchtvaart aanpakken. Het vliegverkeer is een vergeten milieuprobleem, volgens Groen Links.
• Een woordvoerdster van de Tweede Kamerfractie van Groen Links bevestigde dat ook het vliegveld Teuge gesloten diende te worden.
• In de publikatie “Vliegen: veel vuiltjes aan de lucht” stelde de Tweede-Kamerfractie van GL “De luchtvaart lijkt onaantastbaar. Er bestaat bijvoorbeeld geen apart milieubeleid voor, zoals dat wel geldt voor andere sectoren als het wegverkeer, de landbouw en de industrie”.
• Met het geld dat vrijkomt door de sluiting van de regionale luchthavens moet de rail-infrastructuur worden verbeterd, aldus Groen Links. De fractie pleitte verder voor het in Europees verband heffen van belasting op de vliegtuigbrandstof kerosine en strengere geluidsnormen voor alle vliegbewegingen.

Commissie voor zonering vliegveld Teuge:
• 8 juli: Het Gelders provinciebestuur heeft een bezwarencommissie voor de zonering van het luchtvaartterrein Teuge ingesteld. Voorzitter van de commissie werd het Apeldoornse Provinciale Staten-lid J. Esmeijer. Milieu-gedeputeerde C. Stigter nam namens het provinciebestuur zitting in de commissie.
• De provincie was verplicht tot de instelling van de commissie, die de eventuele bezwaren tegen zonering van het vliegveld behandelt. Via zonering geeft de overheid aan welke geluids- en milieuhinder ze aanvaardbaar vindt binnen bepaalde afstanden van het vliegveld.
• De commissie brengt na een hoorzitting en na beoordeling van de schriftelijke bezwaren verslag uit aan de Minister van Verkeer en Waterstaat, die dan uiteindelijk de definitieve zonering vaststelt.
• In de commissie hebben verder nog drie deskundigen zitting namens de Ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM en twee personen namens de gemeenten Apeldoorn en Voorst. Een van deze twee moet als vertegenwoordiger van de omwonenden en van het luchtvaartterrein kunnen worden beschouwd, volgens de Luchtvaartwet.

Wegener vliegdag:
• Op zaterdag 7 augustus organiseerde Wegener Dagbladen een vliegdag. Tijdens deze Wegener vliegdag maakten 2000 bezoekers in totaal 400 rondvluchten. Verder werden er rondleidingen gegeven over het vliegveld en werd er uitleg gegeven over luchtreklame met demonstratie pick-ups en een zweefvlieg-demonstratie. Een van de hangaars werd gebruikt als tentoonstellingsruimte voor vliegtuigen. De dagbladen zelf waren natuurlijk met een promotieteam aanwezig. Je kon op de grond in een dubbeldekker zitten en parachutisten toonden hun kwaliteiten en lieten bovendien zien hoe zij hun valscherm zo compact mogelijk op konden vouwen. Tot slot was het mogelijk om zelf een proefles te maken.

International Ladies Cup:
• 15, 16 en 17 augustus.

poster2003.jpg

Voorst verder met uitbreiding:
• De gewenste uitbreiding van de Luchthaven Teuge maakt een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Het verzoek is daartoe op 18 augustus in het college van B en W van de gemeente Voorst besproken. Het college besliste om een stuurgroep op te richten, die zich vooral over de randvoorwaarden voor een uitbreiding moet buigen.

Motorzweeftour “Teuge”:
• 21 augustus – motorzweeftour “Teuge” (winnaar Gillebaard / Buhrs).

Lelystad maakt lange baan Teuge overbodig:
• 23 augustus: nu Schiphol het vliegveld van Lelystad heeft gekocht en dit wil gaan gebruiken als ‘opvang’ voor de nationale luchthaven kan vliegveld Teuge sluiten. Dit verzekerde het kritische CDA-lid E. Stol tijdens de Voorster ledenvergadering van het CDA. Hij drong er tevergeefs op aan om uitbreiding van Teuge in het nieuwe verkiezingsprogramma taboe te verklaren. Hij gaf 14 argumenten. Grotendeels waren de argumenten bekende herhalingen, maar de ontwikkelingen rond vliegveld Teuge vormden een actueel onderdeel van zijn lange betoog.

North Weald:
• Dit keer zijn de volgende toestellen overgevlogen:
23/08: G-BPVK Varga, G-ZCUB Super Cub, G-AOZP Chipmunk.
24/08: G-NKGM B18S/3NM, G-AYMO PA23, G-CCCP, LX-AMS, LX-ALS, G-YAKI, G-AOZP, G-BPVK.

Bart B.O.O.S. op Teuge:
• Ook waren er dit jaar opnamen voor het toen nog Veronica-jongerenprogramma B.O.O.S. Bart de Graaf vervulde de hartewens van de 12-jarige Dennis van Amstel, namelijk een helikoptervlucht (met de Allouette II PH-NSW).

Uitdelen lunchpakketten per helikopter:
• Op 15 oktober werd dezelfde PH-NSW gebruikt om aan medewerkers van IJsselstreek Olie BV Deventer lunchpakketten uit te delen aan agrariërs in het gebied tussen Teuge en Wezep, die bezig waren met het oogsten van maïs.
• Door regenbuien was de grond zo drassig geworden, dat tractoren en oogstmachines herhaaldelijk vast kwamen te zitten. Het bezoekje van IJselstreek Olie was dan ook vooral bedoeld om de oogsters een hart onder de riem te steken. Het bedrijf voorziet agrariërs, loonwerkers, transportondernemingen, aannemers en grondverzetbedrijven al meer dan 25 jaar van brandstof.

Belangenvereniging:
• 15/10: Al 7 jaar werd er gediscussieerd. Omwonenden worstelden zich door stapels rapporten en notulen heen en stelden een kritisch rapport samen. Wegens de onduidelijkheid over de milieubelasting en de financiële kant en het gebrek aan maatschappelijk draagvlak zou er moeten worden afgezien van uitbreiding van vliegveld Teuge. De “commissie tegen uitbreiding van luchthaven Teuge” presenteerde die visie in een overzichtelijk rapport en bezocht partijen in de Voorster gemeenteraad.
• De commissie was samengesteld uit zes leden van Algemeen Belang Teuge, twee van Algemeen Belang Wilp-Achterhoek en twee van Plaatselijk belang De Vecht.
• De belangenvereniging werd in augustus 1992 door de afdeling Teuge opgericht en de twee andere belangenverenigingen traden in november toe. De belangenverenigingen van Nijbroek, Terwolde en Posterenk ondersteunden de commissie.
• Voorzitter J.G. den Ouden-Heetebrij van “Teuge” fungeerde ook als voorzitter van de commissie en J. Geschiere was lid. “Het is ons beslist niet te doen om opheffing van het vliegveld” was het eerste en ook het laatste wat de twee Teugenaren zeiden. Ze toonden zich voortdurend behoedzaam in het woordgebruik, om elke verdenking van een hetze tegen het vliegveld te voorkomen.
• De commissie had zelfs een vignet, dat aan duidelijkheid niets te wensen over liet: een stukje vliegveldbaan met een vliegtuigje erop en met stippellijnen een ‘stukje verlenging’ met kruis er door. Het vliegtuigje en de baan mogen dus gerust blijven. De commissie zou worden opgeheven zodra de zogeheten ‘zonering’ en de verlenging van de landingsbaan “van de baan” zou zijn.
• De commissie had een klein jaar van vergaderen en vooral veel vooronderzoek achter de rug. Dikke stapels rapporten over het vliegveld en alle notulen van de bestuursvergaderingen sinds 1984 werden gelezen; een stapeltje van pakweg 20 cm documenten en bepaald geen spannend leesvoer. Ook rapporten uit de jaren zeventig, toen de grasbaan van Teuge werd verhard, en de gang van zaken rond een ander vliegveld (Beek) dat werd uitgebreid, werden grondig onderzocht.
• De bevindingen zijn samengevat in een overzichtelijk, twaalf pagina’s tellend rapport “Teuge in beweging”. Daarmee waren in de afgelopen weken de fracties in de gemeenteraad bezocht. Uit het woud van onderzoeken vielen nog steeds geen onderbouwde positieve conclusies te trekken. Niet over de exploitatie van een vliegveld met verlengde startbaan, niet over de gevolgen voor het milieu en naar de maatschappelijke gevolgen voor het wegennet rond het vliegveld is al helemaal nooit enig gedegen onderzoek verricht.
• Voor wat betreft dat laatste wordt in “Teuge in beweging” vastgesteld, dat de gemeente Voorst dat zou moeten doen. Andere vragen die in het rapport naar voren kwamen waren: Moet er geen afslag komen van de A50 naar de Rijksstraatweg Apeldoorn-Teuge-Twello-Deventer? Moet er nog een rotonde worden aangelegd? Hoe moet het met de weg De Zanden, die vanaf de dorpskom ten oosten van het vliegveld naar De Vecht loopt, als die baan in oostelijke richting (de enige mogelijkheid) wordt verlengd? Vooral aan dat laatste wordt in Teuge zwaar getild. Er werd overwogen een omleiding aan te leggen, maar vanwege de plannen voor baanverlichting zou die omleiding meer dan een kilometer lang worden. De commissie vreesde daarom afsluiting van De Zanden. Tussen De Vecht en Teuge liggen nog veel woningen, die geïsoleerd zullen raken, zo voorspelt Den Ouden. Als men de plannen wil doorzetten moet eerst een goed milieu effecten rapport (MER) worden geschreven, stelt Geschiere.
• In het verleden werden twee milieu aspecten studies (MAS = minder uitgebreid dan een MER) verricht, waarvan de tweede duidelijk positiever was dan de eerste. Een MAS is volgens de letter der wet voldoende als voorbereiding voor uitbreiding van een vliegveld. Een MER biedt echter meer zekerheid, is de boodschap van de commissie. De commissie had geen hoge pet op van de tot nu toe gepresenteerde rapporten met de economische onderbouwing. Een langere landingsbaan zou zoveel meer zakenvluchten aantrekken en een economische impuls betekenen voor de regio.
• In “Teuge in beweging” wordt verwezen naar een soortgelijke voorspelling in de beleidsnota, die in 1975 de basis vormde voor de verharding van de landingsbaan. Toen werd voorspeld dat de zakenvluchten zouden toenemen tot 2850 in 1989. De werkelijkheid bleek veertien jaar na publikatie van dat rapport totaal anders: een daling van 920 in 1974 tot 436 in 1989. Geen onderbouwing, koffiedik kijken dus.
• De gedegen terugblik in het verleden heeft duidelijk het wantrouwen in de politiek gevoed. Al wordt nog zo vaak door vliegveldbestuur en gemeentelijke vertegenwoordigers beweerd, dat na aanleg van nachtverlichting nooit nachtvluchten worden toegestaan, het wordt nauwelijks geloofd. De gang van zaken bij het Limburgse vliegveld Beek wordt in “Teuge in beweging” uitgebreid beschreven. Als bewijs voor de betrekkelijke waarde van politieke beloften als grote economische belangen in het geding zijn.

Weekend verbod?:
• In het weekend van 22 en 23 oktober werd er weekendverbod voor Teuge geëist. Halverwege december zou de afdeling rechtspraak van de Raad van State in Den Haag uitspraak doen in de zaak, die door de Stichting Luchtvaarthinder uit Apeldoorn aanhangig werd gemaakt. De Stichting streed voor een algeheel verbod gedurende het weekend, iets waar de RLD niet aan wilde. De rechtspraakafdeling behandelde de zaak.
• Volgens de RLD houden de vliegers van Teuge al veel rekening met de omwonenden. In samenwerking met de Milieucommissie Teuge is er een gebruiksschema opgesteld voor het vliegveld. Gedurende de drukste periode van het jaar van 15 april tot 16 september zou het gebruiksschema al op vrijwillige basis worden nageleefd.
• Dit schema ziet er als volgt uit: op zaterdag mag alleen van 9 tot 18.00 met sport- en reclamesleepvliegtuigjes rond Teuge gevlogen worden. Op zondag zijn de vluchttijden van 11.00 -16.00 en hefschroefvliegtuigen niet tijdens het weekend.
• Per 1 januari 1994 wilde de RLD voor het hele land een verbod uitvaardigen op het uitvoeren van reclamesleepvluchten op zondag en zaterdags zou er alleen tussen 10.00 en 18.00 gesleept mogen worden.
• Volgens de RLD zijn er hiermee voldoende plannen om de “overlast” verregaand in te perken. Geluidshinder wordt serieus genomen en voor zover de Stichting Luchtvaarthinder de operationele maatregelen in ontwerp niet voldoende vindt, kan zij daartegen bezwaar maken zodra de definitieve regels ter inzage liggen, aldus mevrouw C. van Helsdingen – de Sonnaville van de RLD. Zij verweet de Stichting onvoldoende open te staan voor overleg, iets dat vanzelfsprekend werd tegengesproken door de Stichting.

• Mocht het vliegveld worden gesloten dan kost dit overigens de vier betrokken gemeenten 5,3 miljoen gulden. Dit blijkt uit een liquidatie-begroting die is toegevoegd als alternatief aan een voorstel om Teuge uit te breiden. De vier gemeenten staan garant voor alle verliezen van het vliegveld en de aantallen inwoners vormen daarbij de verdeelsleutel.
• Ongeveer 40 procent van 5.337.000 gulden bestond uit afschrijving van waardeloos geworden leningen aan het vliegveld en zestig procent uit wachtgelden voor het personeel. De uiteindelijke kosten kunnen echter nog aanzienlijk hoger worden. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan schadeclaims van bedrijven en andere betrokkenen, opbrengst van grondverkoop en de sloopkosten. De laatste zijn afhankelijk van een nieuwe bestemming

RADIX:
• 27 oktober: volgens het dagelijks bestuur kan Teuge in fasen worden uitgebreid naar aanleiding van een rapport van onderzoeksbureau Radix. Volgens dit rapport moeten de landingsrechten dan gedurende vijf jaar met vijftien procent per jaar worden verhoogd.
• Radix is een onderzoeksbureau dat de provincies Overijssel en Gelderland gezamenlijk hebben opgericht. Dat kreeg ruim een half jaar eerder van het luchthavenbestuur opdracht de economische haalbaarheid te onderzoeken van de uitbreiding van het vliegveld met onder anderen 499 meter verlenging van de landingsbaan, een nieuw luchthavengebouw en een industrieterrein. Een commissie van het luchthavenbestuur berekende twee jaar eerder, dat daarvoor 9 miljoen gulden nodig is.
• In het 42 pagina’s tellende rapport “Take off” toont radix zich in de slotopmerkingen zeer positief. “Wel moet eerst de huidige schuld van 2,2 miljoen gulden volledig zijn afgelost. Hoe is niet duidelijk”. In eerdere uitlatingen vanuit de Kamer van Koophandel, die vier miljoen gulden bijeen spaarde voor de uitbreiding van het vliegveld en dat bedrag wil schenken, werd min of meer geëist dat de gemeenten die schuld zouden kwijtschelden.
• Verder werd er voor gepleit om voor de komende raadsverkiezingen een duidelijke keuze te maken voor of tegen de juridische constructie en de bruidschat of alimentatieregeling.

Apart gebied voor kunstvliegers?:
• 29/10: Het bestuur van vliegveld Teuge ging er bij de RLD op aandringen om een apart gebied te creëren voor kunstvliegers. Momenteel moeten steeds andere gebieden gezocht worden, waardoor mensen schrikken omdat ze hierdoor vaak (geheel onterecht) denken dat er een vliegtuig neerstort. Net zoals er één laagvlieggebied is bij de Wilpse-klei zal er in de toekomst ook één kunstvlieggebied moeten komen.

Tegenrapport:
• 8 november: Met een startbaan van 1199 meter voldoet vliegveld Teuge aan belangrijke internationale eisen. Dit scheef het vliegveldbestuur in een “tegenrapport” op het rapport van de “commissie” tegen uitbreiding van luchthaven Teuge.
• De commissie hekelde het feit, dat in de jaren negentig altijd is gesproken over een baan van 1100, maar dat het vliegveldbestuur er vanaf 1991 99 meter bij wilde hebben.”Het is voor het operationele gebruik van de luchthaven nauwelijks van belang of een startbaan enkele meters langer is” schreef het vliegveldbestuur in het tegenrapport.
• Het bestuur beriep zich daarbij op eisen van ICAO, de internationale versie van de RLD. De obstakelvrije zone hoeft bij 1199 meter niet breder te worden gemaakt, terwijl bij een lengte van 1200 meter wel een bredere obstakelvrije zone moet worden gecreëerd rond de landingsbaan.
• Nadrukkelijk werd ontkend, dat uitbreiding van het vliegveld tot meer hinder leidt. Bij berekeningen bleek, dat de baanlengte van 1199 juist “het aantal woningen binnen de geluidszones positief beinvloedt”. De baan wordt vooral verlengd ten behoeve van taxi-vluchten, die in de omgeving geen overlast veroorzaken, betoogde het bestuur verder.

Sluiting?:
• 9 november: “Vliegveld Teuge moet dicht als uitbreiding niet door gaat”. J. van Oorspronk uit De Vecht was de oppositie tegen uitbreiding van het vliegveld in zijn dorp zat: “Als de uitbreiding niet door gaat leidt dat tot sluiting van het vliegveld. Dat maakt wel een einde aan de broodwinning van tientallen mensen”.
• Van Oorspronk zei dit tijdens de jaarvergadering van Plaatselijk Belang De Vecht. Taxichauffeur J. Jacobs viel hem bij “Regelmatig moet ik een orgaan vervoeren naar een ziekenhuis. Een ander keer moet ik monsters vanuit zo’n ziekenhuis naar het vliegveld brengen, allemaal zo snel mogelijk. Dat is toch zeker een heel nuttige functie van het vliegveld”.
• Het duo vertegenwoordigde een kleine minderheid in de vergadering met zo’n vijftig bezoekers. Eerder was vanuit verschillende hoeken in de zaal een dozijn kritische opmerkingen in diverse toonaarden gemaakt, allemaal tegen de uitbreiding. Daarbij werd vanachter de bestuurstafel vooral benadrukt, dat De Vecht niet voor sluiting van het vliegveld was, maar alleen tegen de uitbreidingsplannen.
• Er ontstond ergernis toen Jacobs verzekerde, dat vele niet-aanwezige dorpsgenoten voor de uitbreiding zouden zijn. “We hebben in de ledenvergaderingen stemmingen en ook een enquête gehouden” kaatste voorzitter J. Olthuis terug. “Ook dit is een openbare vergadering. Wie thuis blijft verliest nu eenmaal zijn invloed”.
• De bijeenkomst begon met een inleiding van wethouder E.M. Holstein. Zij wist aan het vele, dat al was gezegd over de uitbreiding, toch iets nieuws toe te voegen. Na verlenging van de startbaan van het vliegveld wordt De Zanden, de weg tussen Teuge en De Vecht langs de oostzijde van het vliegveld, afgesloten. Een omleiding om het verlengde deel van de startbaan is niet praktisch, legde ze uit.
• De verbinding tussen Teuge en De Vecht moet gehandhaafd blijven, beloofde ze. Daarom moet langs de Grote Wetering een nieuw fietspad worden aangelegd. Het autoverkeer kan over een eventueel gereconstrueerde Ganzevles rijden, net als de Wetering gelegen ten westen van het vliegveld. De wethouder benadrukte verschillende keren dat het nog lang niet zover was. Desondanks schamperde een bezoeker: “Dat fietspad ligt er al bijna”.
• Verder deelde Holstein mede, dat een baanverlenging in oostelijke richting een ‘vogelgebied’ ten noorden van Twello kan verstoren. Dit zou nog in een milieu effecten rapportage moeten worden onderzocht. Dat is voor uitbreiding van een vliegveld niet verplicht, maar de gemeenteraad kan daarop aandringen. Vanuit de zaal werd nog de suggestie geopperd, dat de gemeente bij haar voorbereidingen een nota ‘kleine luchtvaart’ uit Den Haag zou moeten verwerken. Daar voelde Holstein niets voor, want die moet nog worden geschreven. “Daarmee hoeven we de procedures niet te vertragen. Er moet nu eindelijk voor iedereen zekerheid komen”.
• Holstein was lijsttrekker van de PvdA in de raadsverkiezingen, maar liet zich geen enkel moment verleiden tot het uitdragen van het standpunt van haar partij. Die had zich in het verkiezingsprogramma tegen uitbreiding van het vliegveld verklaard. De wethouder bleef echter de hele avond het neutrale B en W-standpunt uitdragen.

Zakenvluchten:
• Verwacht werd, dat er in de toekomst 2600 zakenvluchten kunnen worden gemaakt i.p.v. de eerdere 1750. Vanwege het wegvallen van Europese grenzen, de ontwikkelingen in Oost Europa en het dichtslibben van wegen werd er nu gerekend op 2600 zakenvluchten na de verlenging naar 1199.

Ballonvaart:
• Medisch Centrum West acteurs Rob van Hulst, Klaas Hofstra en Martijn Apituley en verder It-eigenaar Manfred Langer werden op Teuge geridderd en kregen ter gelegenheid daarvan een champagne-douche.

Kruier van Teuge:
• Tijdens een bijeenkomst op 26 november in het restaurant van de Vliegclub Teuge werd aan Jan Haverkamp uit Teuge de ‘kruier’ uitgereikt. Dit is een wisselbeeldje, dat elk jaar zou worden toegekend aan iemand die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de luchthaven. In 1985 is het beeldje, dat werd ingesteld door Nico Snip en Peter de Graaf, voor het eerst uitgereikt. Het beeld stelt een soort mensfiguur met vleugels voor, die bezig is om op te stijgen. Het begrip kruier is er aan toegekend, omdat een kruier zich moet inspannen om zijn werk te moeten doen.
De volgende personen hebben het beeldje mogen ontvangen:
1985: Assistent-havenmeester Berend De Groot;
1986: De seniorenclub van de Zweefvliegclub Teuge;
1987: Hans Reyers van de zweefvliegclub;
1989: Dhr. Burgers.

Sinterklaas:
• Bij de RK-school De Kopermolen in Klarenbeek maakte Sinterklaas wel op zeer spectaculaire wijze zijn opwachting. Terwijl de 110 kinderen en hun ouders rond de school naarstig op zoek waren naar de goedheiligman, verscheen plotseling een helikopter boven hun hoofden die enkele rondjes boven de school maakte. Toen de piloot het toestel op de ponyweide naast de school aan de grond zette, stapte daar tot ieders verbazing en verrassing de Sint uit. Grote opluchting ook bij de Zwarte Pieten, die al een tijdje in en rond de school hun ‘baas’ zochten. Volgens Juf Stefanie Eijmans was de bijzondere aankomst een idee van iemand van de ouderraad, die goede connecties had met zowel vliegveld Teuge als Sinterklaas. De Sint ging overigens per auto van De Kopermolen naar de volgende school, waar hij ook op visite ging.

Aflevering:
• PH-JTG SOCATA MS.893E Rallye 180GT (13182).-Na een ongeval elders heeft de PH-JTG enige tijd op Teuge in één van de romneyloodsen gelegen. 20/04/91 Aankomst van het wrak op Teuge. ../../92 Wrak naar Scouting Ypenburg als (instructional airframe).