1991:

Aviation Lease Holland B.V.:
• NMB lease legde dit jaar beslag op alle activa, passiva en de 294.000 aandelen. Meerderheids aandeelhouder Martin Duijvesteijn (47) werd hierbij aan de kant gezet. Hij zou niet meer de geschikte man zijn om de onderneming te leiden. Volgens de harde kritiek zou Duijvesteijn fouten hebben gemaakt. NMB leaste 15 van de 25 vliegtuigen, waarvan er geen één meer aan de grond stond (er werd ook weer winst gemaakt).

Ongevallen en incidenten:
• 18/06/91 N88WD Rutan VariEze Teuge Harde landing

Vliegclub Teuge:
• Sinds april 1991 zijn de leden van vliegclub Teuge bezig met het motorzweven. Het eerste zweefvliegtuig was (en is) de PH-890 een Hoffmann H.36 Dimona en deze is in hun bezit sinds 16 april 1992.

Nationaal Parachutisten Centrum Teuge:
• In Zwitserland werd een enkele jaren oude C.206 aangeschaft voor ruim ƒ 100.000 en deze werd voor ruim ƒ 600.000,– vertimmerd in Zwitserland. De oude gietijzeren zuigermotor werd vervangen door een turbine motor, de 2-bladige prop werd vervangen door een 3- bladig exemplaar. Door het lagere toerental van de propeller maakt deze nog minder lawaai.
• De oude Islander de PH-PAR produceerde bijna 80 db. De Cessna PH-BOB, voorzien van een geluiddemper en 3-bladige prop van ƒ 6000,–  maakte maar 71 db.

Geluidsklachten meestal vaag:
• Een werkgroep klachtenregeling zocht met een folder de publiciteit (het krantenknipsel is van 25/05/91). In deze folder werd uitgelegd, dat klachten over vliegtuig “lawaai” duidelijk moeten worden beschreven. In de werkgroep werkten vliegveldbestuur, gemeenten, gebruikers en Rijksluchtvaartdienst samen om de klachten over vlieggeluiden boven Teuge en omgeving te onderzoeken en eventueel met klagers te bespreken. De werkgroep kwam voort uit de milieucommissie voor vliegveld Teuge, die de globale werkwijze van de werkgroep besprak.
• Vliegclub Teuge-voorzitter S. van Roon stelde, dat de klachten meestal bijzonder vaag waren.
• Tegen een suggestie van de Zutphense wethouder B.J. Winsemius, dat de kosten ‘door de vervuiler moeten worden betaald’, protesteerde hij heftig.

Zondagochtend verbod voor para’s:
• Parachutisten zouden desnoods voor de rechter bevechten dat zij op zondagochtend vanaf tien uur de lucht in zouden mogen. Onlangs was een reglement opgesteld, waarin stond dat de parachutisten op zondag pas na elf uur in actie mochten komen.
• Het reglement was nog een vrijwillige regeling en moest worden goedgekeurd door de minister. A. de Jong stelde namens het Nationaal Parachutistencentrum Teuge, dat het paracentrum de reglementen voor dat ene zondagse uur dermate onredelijk vond, dat “juridische stappen worden overwogen als de minister dat reglement toch overneemt”.
• Volgens de parachutisten mochten sommige vliegtuigen, die veel meer herrie maakten, wel om tien uur opstijgen, als ze maar geen para’s aan boord hadden. De Jong: “Ons centrum heeft als enige op de luchthaven heel zwaar geïnvesteerd in een geluidsarm vliegtuig en daarvoor moeten we niet alsnog worden gestraft”.
• De overeenkomst over beperkingen van het gebruik van het vliegveld, die eerder dit jaar werd bereikt, zou in 1991 en 1992 niet worden gewijzigd. In de regeling werden daarom voorlopig geen voorschriften opgenomen over het vliegen boven natuurgebieden. Twellonaar jhr. mr. G.F. Boreel schreef hierover een brief aan de milieucommissie. De brief van Boreel werd wel verwerkt in de evaluatie van de reglementen aan het einde van 1992.
• Een andere werkgroep van de commissie, de werkgroep bronbelasting, was tot de conclusie gekomen dat het aanbrengen van dempende maatregelen vaak stuit op een weigering van de RLD om veiligheidscertificaten te verstrekken. De RLD maakte het terugdringen van “vlieglawaai” ondergeschikt aan de bedrijfszekerheid van de toestellen in de lucht. “Een auto waarin een lager verkeerd is gemonteerd kun je nog wel langs de kant van de weg zetten, maar dat is voor een vliegtuig in de lucht minder makkelijk”, verklaarde Van Roon begripvol. Daardoor staan toestellen die lawaaidempende voorzieningen kregen soms maanden aan de grond.

G.S. achter uitbreiding vliegveld:
• Op 06/02/91 werd gemeld, dat Gedeputeerde Staten van Gelderland achter de keuze stonden voor uitbreidng van vliegveld Teuge, die het bestuur van het vliegveld gemaakt heeft.
• Dat betekende, dat zij ook instemmen met een verlenging van de oost-westbaan, zij het onder de voorwaarde dat de geluidsbelasting van het vliegveld daardoor niet verhoogd mag worden.
• Aanvankelijk stond het college van GS het alternatief voor waarin zelfs sprake was van afname van de geluidsbelasting. De huidige keuze zou in principe een toename van de geluidsbelasting voor 41 woningen betekenen.
• Het bestuur van de luchthaven heeft Gedeputeerde Staten nu echter laten weten dat het de uitbreiding per sé zonder verhoging van de geluidsbelasting kon laten plaatshebben. Daarmee konden GS instemmen.

2e Tandemsprong voor oma Jolink:
• Op 17 juni maakte mevrouw W. Jolink-Perrindon uit Waddinxveen (82) een tandemsprong. Twee jaar daarvoor deed zij dit ook al. Toen was het een cadeau van haar zoon Bernhard Jolink. Dit maal werd er uit de Skyvan OE-FDL gesprongen. “Die mooie kist met die gele neus? Daar ga je zéker voor je plezier in!” was haar reactie. De uitnodiging kwam deze keer van het maandblad “Opzij”, waarin een serie over laatbloeiers zou verschijnen. Verder waren aanwezig kleindochter Joline (9) en kleinzoon Jasper (11). Of ze nog een keer zou springen? “Als iemand zo gek is om nog een keer zoveel geld te geven…”.

Beperking recreatievliegen?:
• De Apeldoornse Stichting Luchtvaarthinder vroeg om een verbod op het recreatievliegen vanaf de luchthaven Teuge in het weekeinde en tijdens feestdagen. De minister van Verkeer en Waterstaat wees dit af met de mededeling, dat er een zoneringsprocedure zou worden gestart en dat het voornemen bestond om de toenmalige beschikking, waarin ook de recreatievliegerij werd geregeld, aan te passen.

Uitbreiding:
• Op 02/07/91 liet het Provinciebestuur van Gelderland weten uitbreiding van Teuge te steunen.

Actievoerders eisen sluiting vliegveld Teuge:
• Op 30 juli heeft (weer) de Apeldoornse Stichting Luchtvaarthinder beroep aangetekend bij de Raad van State tegen de weigering van de gemeente Voorst om het vliegveld Teuge op te heffen. De stichting had hierop aangedrongen, omdat het vliegveld geen hindervergunning had. De stichting verlangde een vergunning, omdat er zich op het vliegveld inrichtingen bevonden, zoals een werkplaats voor motoren, die wel een vergunning nodig hadden. Volgens het college van burgemeester en wethouders van Voorst was er echter geen vergunning voor het vliegveld nodig. De overlast wordt niet veroorzaakt door exploitatie van het vliegveld, maar door de vliegtuigen.

International Ladies Cup:
• Op 17, 18 en 19 augustus werd de International Ladies Cup gehouden.

poster.jpg

 

MVC-270X.JPG

MVC-322X.JPG

Teuge gesloten:
• Op 19, 20 en 21 augustus was Teuge wegens werkzaamheden aan de start- en landingsbaan gesloten.

Frank Versteegh:
• 28 augustus werden er filmopnames gemaakt voor het VARA Televisie programma Jules Unlimited. Na de opnamen van de demonstratie was het de beurt aan presentator Pieter Jan Hagens. Pieter Jan vroeg om het rustig aan te doen, maar de regiseur wilde natuurlijk spectaculaire opnamen. Na de landing verklaarde Pieter Jan dat het hem allemaal flink was meegevallen. Daarna moest hij echter nog wel vier maal meevliegen voor dat alle opnamen klaar waren. In totaal werd er twee dagen lang gefilmd voor 9 minuten TV.

Pieter Jan Hagens en Frank Versteegh tijdens de televisieopnames. Roy P. Wassink.

Apart circuit:
• Op 04/09/91 werd (tot 1 januari) een apart circuit gevlogen (op vrijwillige basis). De reden hiervoor is mij (vooralsnog) onbekend, maar dit heeft ongetwijfeld te maken gehad met het verkrijgen van een circuit dat de minste “overlast” veroorzaakt.

Adolf Collectie naar Teuge???:
• Begin oktober was er sprake van dat de zogenaamde Adolf Collectie (een verzameling van zo’n 40 á 50 vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog) op Teuge zou worden gestationeerd. In januari 1992 werd de voltallige Spotting Group door de heer Van de Put uitgebreid geïnformeerd met betrekking tot de mogelijke komst van de collectie, die mogelijk in het militaire complex (dat toen nog bestond) onderdak zou kunnen vinden, nadat de militairen dit zouden verlaten. Helaas is dit nooit doorgegaan.

Commissie van Teuge weer naar de minister:
• Op 17/10/91 kwam het bericht dat de commisie voor milieuhygiëne naar Den Haag bij minister Maij-Weggen van Verkeer en Waterstaat ging bepleiten om het reglement voor gebruik van het vliegveld bindend vast te stellen.

Zakenvluchten:
• Op 19/10/91 werd er meegedeeld dat men het aantal zakenvluchten van 250 naar 2000 per jaar wilde proberen te krijgen.
• De secretaris van de Zutphense Kamer van Koophandel, drs. A.P.Z. van der Houwen bleef optimistisch. Hij is te beschouwen als de motor achter de besluiten van de KvK voor Noord-Oost Gelderland en voor Salland om vier miljoen gulden te sparen t.b.v. het vliegveld. Dit bedrag werd gebaseerd op eerdere berekeningen. Nu zou het echter 5,5 miljoen worden. Hierbij werd uitgegaan van 1199 meter i.p.v. 1100 meter, omdat dan bijna 98% van het zakelijk verkeer op Teuge terecht kan. De kosten werden geschat op 10 miljoen en één miljoen is terug te verdienen door verkoop van bedrijfsterreinen.

Monddood maken:
• Daarvan beschuldigde voorzitter J.G. den Ouden-Heetebrij van Algemeen Belang Teuge op 21/10 de voorzitter van het vliegveldbestuur, mr. J.H.J. van Blommestein.
• Den Ouden vreesde dat nachtvluchten ‘onvermijdelijk’ zouden worden, als op vliegveld Teuge baanverlichting zou worden aangelegd. Tijdens de behandeling van de uitbreidingsplannen van het vliegveld wilde Van Blommestein aanvankelijk het publiek slechts één gelegenheid tot inspraak geven, helemaal aan het begin van de vergadering.
• Den Ouden zag de groei van het vliegveld als een onbeheersbaar proces: “Zo’n project start je niet met een begrenzing”. B.Winsemius, die de portefeuille milieu beheerde in het vliegveldbestuur, wilde nog geen uitspraken doen over mogelijke nachtvluchten in de toekomst. Winsemius was naast bestuurslid van het vliegveld Teuge wethouder in Zutphen. De gemeentes Voorst, Deventer, Zutphen en Apeldoorn maakten alle vier deel uit van het bestuur van de luchthaven. Voorst, Deventer en Zutphen spraken hun onomwonden steun uit voor de toekomstplannen, zoals die werden ontvouwd.

Vliegveld Teuge wil EG-subsidie:
• 26/11/91 Het vliegveldbestuur onderzocht, of de Europese Gemeenschap geld over had voor uitbreiding van de landingsbaan. Dit werd meegedeeld door de Voorster burgemeester Van Blommestein. Ook werd er een gespecialiseerd adviesbureau ingeschakeld.

Russische kinderen maken rondvlucht:
• Twee Russische kinderen uit Tsjernobyl hebben op 15/12 een rondvlucht gemaakt boven Deventer en omgeving. De kinderen maakten deel uit van een groep kinderen die tot 20 januari in Deventer op bezoek was.
• De kinderen hadden geluk, het zicht was goed en bovendien konden zij als enkelen van de weinigen de grote drukte van de kerstmarkt goed zien.
• Volgens havenmeester Bernhard Jolink van vliegveld Teuge maakte de hoeveelheid mensen die de kerstmarkt bezocht grote indruk op de kinderen. Ook de files rondom het centrum waren duidelijk te zien. De vlucht werd aangeboden door vliegbedrijf Special Air Services.

Marthe Röling:
• Op 17 december (haar verjaardag) landde een helicopter in Weesp in de achtertuin van de artieste. ATAS-directeur Nico Snip kwam haar persoonlijk een geschenk aanbieden. Hij leidde het ‘pakje’ in met de woorden “Marthe, jij hebt in de zomer spontaan en voor niets een nieuw vliegtuig bij ons willen dopen. Je was toen helemaal verrukt van de Quad-terreinmotor, je was er niet bij weg te slaan. Hier is nu een cadeautje voor je, een videoband van de doopplechtigheid van het toestel – dat Marthe Röling heet – en een radiografisch bestuurbare speelgoed Quad-motor”. Marthe keek er verrukt naar, niet wetend dat het eigenlijke cadeau nog moest komen. Marthe kon haar ogen niet geloven, toen zij in de tuin achter haar huis een échte terreinmotor kreeg aangeboden. Nico Snip: “Deze terreinmotoren zijn in Amerika een grote rage en ook in ons land komen ze steeds meer in. Wij vonden dat Marte zo’n motor moest hebben. We gunnen haar dit cadeau van harte.”Of het nog niet genoeg was kreeg Marthe even later ook nog haar eerste helicoptervliegles.
• Naast motorrijden is vliegen nog altijd Marthe’s grote passie. Na haar vlucht in de F16 is ze begonnen met vlieglessen. Ze vertelde: “Ik ben bezig voor mijn brevet en heb er al enkele solovluchten op zitten, heel spannend”.
• Marthe’s levensgezel, technisch genie Henk Jurriaans, haalde eind 1990 al zijn brevet.

A.L. Bauling Trophee:
• In dit jaar werd de A.L. Bauling Trophee gewonnen door: J. Wolff / T. Krebbers van de Ge Z.C.